Z današnjim dnem je sprejet nov odlok o omejitvi gibanja. Tokrat so pravila še bolj stroga.

Poglejmo si kdo in kako lahko po 26.10.2020 odjadra na Hrvaško.

Trenutno sta v veljavi dve omejitvi. Ena prepoveduje gibanje med občinami, druga pa omejuje gibanje med 21.00 in 6.00 uro zjutraj. Vse omejitve imajo izjeme, zato jih poglejmo.

Med 21.00 zvečer in 6.00 uro zjutraj se lahko nemoteno gibljejo osebe, ki opravljajo

 1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 2. prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
 3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
 4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Iz tega sledi, da v primeru, da se vračate z jadranja na Hrvaškem v Slovenijo, lahko prečkate občinske meje in se vrnete domov tudi v času omejenega gibanja. V tem času se lahko tudi odpravite na hrvaško v primeru, da greste na delo ali z dela (opravljanje skiperaže).

Prehajanje med občinami ni dovoljeno, razen za sledeče izjeme:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane osebe:

 • zakonec,
 • zunajzakonski partner,
 • partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze,
 • razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši,
 • zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve in
 • člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Iz napisanega sledi, da se preko meja občin lahko odpravijo vsi, ki izvajajo delovne naloge, opravljajo gospodarsko dejavnost ali pa so lastniki zasebnega objekta (plovilo). S seboj lahko vzamejo ožje družinske člane oziroma člane istega gospodinjstva.

Izjava

Za prehajanje potrebujete izjavo, ki jo napišete sami. Izjava mora vsebovati:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Vlada bo tedensko ugotavljala smiselnost ukrepov in jih po potrebi podaljševala.

Prehajanje državne meje

V odloku ni nikjer omenjena prepoved prehajanja državne meje. Zato jo lahko prehajajo vse zgoraj navedene izjeme, ter vsi prebivalci tistih občin, ki imajo mejne prehode preko katerih lahko prečkajo državno mejo.

Pri povratku še vedno veljajo omejitve. Osebe, ki se vračajo iz držav, oziroma iz delov držav, ki so na rdečem seznamu, morajo ob vstopu v Slovenijo v karanteno, oziroma morajo opraviti test.

Če se vračate s Hrvaške, so na redečem seznamu naslednje administrativne enote oziroma županije (velja od 26.10.2020):

- administrativna enota Bjelovarsko-bilogorska
- administrativna enota Dubrovniško-neretvanska
- administrativna enota Karlovška
- administrativna enota Krapinsko-zagorska
- administrativna enota Liško-senjska
- administrativna enota Medžimurska
- administrativna enota Osiješko-baranjska
- administrativna enota Požeško-slavonska
- administrativna enota Sisaško-moslavška
- administrativna enota Splitsko-dalmatinska
- administrativna enota Varaždinska
- administrativna enota Virovitiško-podravska
- administrativna enota Vukovarsko-sremska
- administrativna enota Zagreb (celotna županija, vključno z mestom Zagreb)

Vse ostale administrativne enote Hrvaške so na oranžnem seznamu. Osebe, ki prihajajo iz oranžnih administrativnih enot ali v njih prebivajo, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Osebo, ki vstopa v Slovenijo in ima prebivališče v naštetih rdečih administrativnih enotah Hrvaške ali prihaja iz njih, pa se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 se napoti v karanteno za deset dni.

Napotitve v karanteno pa ne bo, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi, ki so bili opravljeni pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Izjeme

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop iz naštetih rdečih administrativnih enot Hrvaške se tako dovoli:

 • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 • osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
 • osebi z diplomatskim potnim listom;
 • članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
 • pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 • osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 • osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);
 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v državo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije;
 • osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.