Zadnje iz eTrgovine

19.99€

V knjigi Mayday je predstavljen izbor najbolj zanimivih in obenem tragičnih pomorskih nesreč, ki segajo od 2. svetovne vojne pa vse do sedanjosti. Vsem zgodbam v knjigi, ki opisujejo nenavadne pomorske avanture: žalostne, drzne, tragične, smešne ali komaj verjetne, je klic na pomoč - MAYDAY skupni imenovalec.

Iz vsebine:

 • Namesto uvoda
 • 117 dni na pragu smrti
 • Anatomija nekega brodoloma
 • Knjiga, ki ne bo napisana
 • Cena slave
 • Poročilo gospoda Roba Widdringtona, prvega častnika ameriške raziskovalne ladje Roger Rewelle
 • Ledena krsta
 • Panika v Sredozemlju
 • Dvakrat okoli Rta Horn
 • Torpedo - made in Germany
 • Morje z napako
 • Havenly tweens
 • Vihar viharjev - po dogodku posnet tudi film The perfect storm
 • Nori Viking na Antarktiki

Avtor Jože Mušič, mojster fotografije in filmar, jadralec, popotnik, vsestranski športnik in prvi Slovenec, ki je objadral svet. Je avtor in prevajalec številnih fotomonografij in potopisov: Melodije vetra, Zlati valovi, Dolga pot čez oceane ... 

Odlomek (117 dni na pragu smrti):

Dnevi so prešli v tedne, tedni v mesece, borba za preživetje je zahtevala vedno več napora. Napihljivi splav, ki jima je nudil edino zaščito, je razpadal, neprestano je bilo treba izmetavati vodo in črpati zrak. V dveh hudih viharjih sta izgubila streho nad splavom, kompas in nekaj plastenk z vodo; zbolela sta, dobila hude sončne opekline po telesu, zaradi slane vode pa boleče izpuščaje po koži. Podhranjena in dehidrirana sta se komaj še premikala. V štirih mesecih je plulo mimo sedem ladij, ne da bi ju kdo opazil. Bil je 117 dan.

Cena v prednaročilu: 19,99 EUR (do 1.4.2020)

Cena po izidu: 24,99 EUR

Darilo ob naročilu za prvih 30 kupcev – MOLITEV PRED PLOVBO (Joža Horvat).

Jože Mušič: MAYDAY

Zadnji video

Vsako plovilo mora biti vpisano v register plovil. Vpisujejo se ladje, čolni in plavajoče naprave.


Vpis ladij v register

V register ladij mora biti vpisana vsaka ladja. Med ladje štejemo trgovske ladje, jahte, ribiške ladje, javne ladje, ladje v gradnji in vojaške ladje. Jahta je ladja, ki je namenjena športu ali razvedrilu, ne glede na to ali se uporablja za osebne ali gospodarske namene in sme poleg posadke prevažati do 12 potnikov. V register se lahko na zahtevo lastnika vpišejo tudi ladje, ki se še gradijo v slovenski ladjedelnici.


Vpis čolna v register

V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:

1. čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
2. športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila;
3. čolna, krajšega od 3 metrov, razen če ima motorni pogon z močjo več kot 3,7 kW.

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov. Med čolne sodijo tudi gliserji, vodni skuterji in rafti. Gliser je čoln, ki s pomočjo motorja drsi po vodni površini. Vodni skuter je čoln do 4 metre dolžine na motorni pogon in vodno turbino, ki ga upravlja oseba ali več oseb, stoje, sede ali kleče. Raft je plovilo, ki se po celinskih vodah uporablja za športne aktivnosti spustov.

Kje se vpisuje čoln v register?

Morski čolni se vpisujejo v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo, Koper in njeni izpostavi v Izoli in Piranu oziroma v vpisnik čolnov celinske plovbe pri upravni enoti, na območju katere se čoln nahaja in uporablja. Pred poletno sezono se vpisi vršijo tudi v Ljubljani in Mariboru. Kraj in datum je objavljen v sredstvih javnega obveščanja.

Dokumenti potrebi za vpis čolna v register

Za vpis čolna mora lastnik čolna vložiti Zahtevo za vpis čolna v register. Zahtevo se vloži pri Upravi RS za pomorstvo, njeni izpostavi oziroma upravni enoti. Zahtevi je potrebno priložiti listino, ki dokazuje lastništvo čolna in motorja.

Listine so:

- račun za čoln oziroma za motor,
- overjena kupoprodajna pogodba za čoln oziroma motor,
- carinska deklaracija za čoln oziroma motor, ki je bil nabavljen v tujini,
- spričevalo (certificate of conformity) o gradni čolna, ki ga izda priznani klasifikacijski zavod (glej spodaj - Klasifikacijski zavodi v Sloveniji),
- listina (document of conformity) o ustreznosti gradnje, ki jo izda proizvajalec,
- potrdilo o izbrisu čolna iz drugega vpisnika, v kolikor je plovilo predhodno že bilo vpisano,
- dokazilo o sklenjeni pogodbi o zavarovanju.

Za plovilo je potrebo skleniti le zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja. Veljavno zavarovanje je mogoče skleniti pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov pod oznako D - Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. V Sloveniji sklepajo omenjeno zavarovanje naslednje zavarovalnice: Adriatic Slovenica, Grawe, Generali, Zavarovalnica Maribor, Tilia in Triglav.

Klasifikacijski zavodi v Sloveniji:

BUREAU VERITAS, d. o. o, Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper, tel.: 05 61 16 300, e-pošta: info@si.bureauveritas.com
RINA, S.p.A., c/o SailLab d.o.o., Senčna ulica 19, 6310 Izola, tel.: 05 6419 216, e-pošta: rina.office@saillab.si
GERMANISCHER LLOYD SLOVENIJA d.o.o., Liminjanska cesta 94a, 6320 Portorož, tel.: 05 677 35 05, e-pošta: gl-koper@gl-group.com

Izjeme pri vpisu

V register se ne morejo vpisati plovila in motorji, ki niso v skladu z Direktivo 94/25/ES, spremenjeno z Direktivo 2003/44/ES, ki določa zahteve za nekatera rekreacijska plovila, ki jih je bilo potrebno upoštevati pred dajanjem na trg in začetkom uporabe (nimajo ustreznega certifikata CE). Navedeno velja za vsa plovila in motorje, ki so bili dani na trg oziroma v uporabo na območju članic EU po juliju 1998.

Za plovila in motorje, ki so bili dani na trg pred navedenim terminom pa je pri vpisu potrebno, namesto ustreznih certifikatov CE, priložiti dokazilo, da so bili uporabljeni na območju članic EU (npr. potrdilo o izbrisu čolna ali motorja iz vpisnika čolnov oz. drugo ustrezno listino). Za tista plovila, ki so bila uporabljena na območju članic  EU, kjer se čolni ne vpisujejo oziroma ne vpisujejo do določene dolžine, se lahko pri vpisu kot dokazilo upoštevajo ustrezne listine, kot naprimer polica o zavarovanju plovila, ipd. Lastniki plovil in motorjev plovil, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, lahko pridobijo predpisano potrdilo (CE) pri pooblaščenih klasifikacijskih zavodih.

Plovila in motorji izdelani v ZDA oziroma izven EU za tržišče izven EU nimajo izjave o skladnosti (Declaration of conformity CE) in je tudi ne morejo pridobiti. Omenjena plovila in motorji ne izpolnjujejo predpisov Evropske Unije, zato carinski organi ne dovolijo uvoza le teh na evropski trg. Pred nakupom takšnega plovila preverite, če bo vpis možen, pri pristojnem klasifikacijskem zavodu.

Kdaj lahko izplujemo iz pristanišča?

Čoln lahko izpluje iz pristanišča:

- če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti, ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
- če je zanj izdano dovoljenje za plovbo,
- če ga upravlja usposobljena oseba.

Vpis plavajoče naprave v register

Plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana, zasidrana ali položena na morsko dno oziroma dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi in podobno). V register plavajočih naprav se vpisujejo samo plavajoče naprave, ki so daljše od 15 metrov in širše od 3 metrov.


Kazni za prekrške:

Z globo 2.100 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če (Pomorski zakonik (PZ) - 984. člen):

1. dopusti uporabo čolna, ki nima dovoljenja za plovbo
2. dopusti, da s čolnom upravlja neusposobljena oseba
3. dopusti uporabo čolna, ki ni vpisan v vpisnik čolnov

Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori navedene prekrške.

Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če (Pomorski zakonik (PZ) - 985. člen):

1. odkloni preizkus s sredstvi ali napravami ali strokovni pregled, da se ugotovi, ali je pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi
2. upravlja čoln in za to ni usposobljena
3. upravlja čoln, ki ni vpisan v vpisnik čolnov
4. nima dovoljenja za plovbo

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če (Pomorski zakonik (PZ) - 986. člen):

1. se na čolnu nahaja več oseb ali tovora, kot je dovoljeno;
2. ne upošteva plovbnega režima, kot določajo pravila o izogibanju trčenj na morju ali drugi predpisi o varnosti plovbe
3. čoln nima predpisane opreme

Če je zaradi prekrška pri vožnji s čolnom nastala nesreča, ki je imela za posledico premoženjsko škodo ali lahko telesno poškodbo, se pravna oseba oziroma samostojni podjetnik kaznujeta z globo 2.100 EUR, fizična oseba pa z globo 600 EUR.

Enako se kaznuje fizična oseba, ki je povzročila nesrečo in ne da svojih podatkov drugemu udeležencu za uveljavljanje odškodninskih in drugih zahtevkov ali zapusti kraj nesreče pred prihodom pristojnega organa, razen če bi s tem oviral varnost plovbe ali zaradi reševanja in nudenja pomoči.


Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če (Pomorski zakonik (PZ) - 989. člen):

1. na čolnu nima veljavne listine o vpisu čolna v register čolnov ali dovoljenja za plovbo
2. med plovbo na čolnu nima veljavne listine o usposobljenosti za upravljanje čolna;
3. če čoln nima predpisane označbe.

Preberite tudi: 

Pregled čolna

Označbe čolnov v Sloveniji

Viri: http://www.up.gov.si/; http://www.pisrs.si/

Komentarji