Covid-19, Hrvaška meja

Včeraj je bil objavljen nov odlok, ki kljub izboljšanju epidemioloških razmer, še bolj zaostruje prehode državne meje s Hrvaško.

Včerajšnji odlok stopi v veljavo z današnjim dnem. Bistvenih vsebinskih sprememb ni. Največja razlika je namreč dejstvo, da je Hrvaška kot celotna država uvrščena na rdeči seznam kljub različnim epidemiološkim razmeram v posameznih pokrajinah. Vsi tisti, ki so do sedaj lahko prečkali mejo in se vračali nazaj v Slovenijo iz oranžnih pokrajin brez obvezne karantene ali opravljanja testa, ne glede na čas bivanja, z današnjim dnem tega ne morejo več. Vračanje v Slovenijo brez karantene oziroma opravljanja testa je možno le še lastnikom objektov (nepremičnine, plovila, parcele v avtokampu), ki se vrnejo v roku 48 ur. Pogoji za celotno Hrvaško so sedaj enaki, ker je v celoti uvrščena na rdeči seznam. Vsi ki bodo na Hrvaškem bivali več kot 48 ur bodo morali bodisi v karanteno ali opravljati test. V kolikor bodo rezultati testa pozitivni, pa bodo tudi te osebe morale v karanteno.

Pri prehajanju meja občin je dodaten pogoj, da ožji družinski člani posameznika ali člani skupnega gospodinjstva, potujejo skupaj. Kaj pomeni "potujejo skupaj" ni razloženo.

Tretja bistvena sprememba pa so pooblastila. Poleg policije in inšpektorjem zdravstvenega inšpektorata so podelili pooblastila za kontrolo nad gibanjem tudi občinskim redarjem!!!

Četrta sprememba je med izjemami, ki ne potrebujejo opravljanja testa niti ne potrebujejo v karanteno v izjemi številka 10. V kolikor ste se morali čez mejo odpraviti zaradi:

 • nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali
 • nujnih poslovnih razlogov

in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vračate čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje, lahko s seboj vzamete tudi  ožje družinske člane, če potujejo skupaj z vami.

Kdo so ožji družinski člani

Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Izjeme

Vse izjeme, ki pri vračanju v Slovenijo ne potrebujejo opravljati testa in jim ni odrejena karantena:

 • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 • osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;
 • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu* in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;
 • osebi z diplomatskim potnim listom;
 • članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
 • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
 • pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);
 • osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane* osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 • osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu* ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);
 • dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane* osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane* osebe, če potujejo skupaj z njo);
 • osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije;
 • osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.