Mednarodna signalna koda (ICS-International code of Signals) je mednarodni sistem signalov in kod, ki je namenjen komunikaciji med plovili. Z njimi se sporočajo pomembna sporočila o varnosti, navigaciji in drugem. Signale lahko sporočamo s pomočjo zastav, signalne luči, zastavnega semaforja, s pomočjo radiotelegrafije ali radiotelefonije.

Današnja mednarodna signalna koda je evolucija sistema pomorske zastavne signalizacije.

Prvič je bila uradno zapisana leta 1855, mednarodno pa se je začela uporabljati leta 1857. Pomorske nacije so z njeno uporabo pričele postopoma. Leta 1932 so jo prvič posodobili in dodali signalne znake za medicinske težave na morju, ki so vključevali tudi signal za žrtve radiacije. Do leta 1969 je koda vsebovala bistveno več sporočil. Vsebovala je tudi listo pet mestnih kod za posamezno pomembno pomorsko točko na svetu. Leta 1969 so jo močno zreducirali. Glavni fokus signalizacije je postala varnost in navigacija na morju s posebnim delom medicinskih težav na morju.

Signale lahko razvrstimo v naslednje skupine:

- enoznačni signali, ki so namenjeni najnujnejšim, pomembnim ali splošnim sporočilom
- dvoznačni signali, ki so namenjeni splošnim sporočilom in jim lahko sledijo numerični znaki, ki sporočilo spremenijo ali nadomestijo.
- triznačni signali, ki se začnejo z »M« in so medicinski signali

V nekaterih primerih lahko dodamo signalom dodatne znake, ki določajo količino, smer, kurz, razdaljo, datum, čas ali zemljepisno širino in dolžino. Uporaba dveh enakih znakov zaporedoma je problematična, zato so dodali signal za ponovitev. Da se izognemo potrebi po več kompletih signalov, so uvedli tri nadomestne  ali ponovitvene signale. Ti podvojijo signal na mestu, ki ga označujejo. Tako na primer signal MAA (ki pomeni: potrebujem nujen zdravniški nasvet) prikažemo z zastavami Mike, Alfa in Drugi nadomestek, ki pomeni, da se podvoji drugi signal v tem primeru Alfa.

Metode signaliziranja:

- signaliziranje z zastavami
- signaliziranje z lučjo (uporaba Morese-jevih simbolov),
- zvočno signaliziranje (uporaba Morese-jevih simbolov),
- glasovno signaliziranje s pomočjo megafona,
- radiotelegrafija,
- raditelefonija,
- signaliziranje s pomočjo rok ali zastav (uporaba Morese-jevih simbolov).