Katera plovila je potrebno vpisati v register?

V register se na Hrvaškem vpisuje vsa plovila, ki so daljša od 2,5 m ali pa imajo motor z močjo 5 kW ali več. Plovilo je lahko v lasti fizične osebe s hrvaškim državljanstvom ali podjetja registriranega na Hrvaškem. Plovilo lahko vpiše tudi fizična oseba, ki ni hrvaški državljan oziroma podjetje, ki ni registrirano na Hrvaškem, vendar le, če plovilo, ki je v njihovi lasti, večino časa pluje na Hrvaškem. Tuje osebe so dolžne za postopek registracije na Hrvaškem pooblastiti zastopnika s prebivališčem na Hrvaškem ali podjetje registrirano na Hrvaškem in sicer na področju luške kapitanije oziroma njene izpostave, kjer se plovilo vpiše v register.

Postopek vpisa plovila v register

Plovilo se vpiše v register na podlagi pisnega Zahtevka za vpis plovila. Obrazec je dosegljiv na povezavi: Obrazac prijave za prvi upis.

Izpolnjen obrazec je potrebno dostaviti na luško kapitanijo ali njeno izpostavo, ki je najbližja kraju, kjer se bo plovilo nahajalo večino časa. K zahtevku za vpis je potrebno priložiti naslednje dokumente o plovilu:

- potrdilo o lastništvu plovila in pogonskega motorja (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, odločbo o dedovanju, račun)
- zavarovalna polica o zavarovanju obvezne odgovornosti za povzročitev nematerialne škode v kolikor moč pogonskega motorja presega 15 kW
- potrdilo o izbrisu plovila iz tujega registra v kolikor je bila predhodno vpisana v drug register
- dokazilo o plačanih carinskih in davčnih obveznostih
- potrdilo o gradnji izdano s strani nadležnega organa, Deklaracijo o skladnosti s tehničnimi pravili, če je plovilo grajeno na Hrvaškem oziroma Deklaracijo o skladnosti z Direktivo EU94/25EC če je plovilo grajeno izven Hrvaške.
- potrdilo, na katerem je navedena bruto tonaža plovila, če je to predpisano s Tehničnimi pravili, ter podatke o nosilnosti, v kolikor gre za plovilo za gospodarske namene.
- potrdilo o registracije gospodarske dejavnosti le v kolikor bo plovilo služilo v gospodarske namene

Priložena potrdila morajo biti v originalu, overjena fotokopija ali overjen prepis. Če je dokument napisan v tujem (ne Hrvaškem) jeziku, je potrebno priložiti overjen prevod.

Pred vpisom plovila se opravi tudi pregled plovila s katerim se ugotovi sposobnost plovila za plovbo.

Nadomestila

Za vse storitve vpisa plovila je potrebno plačati nadomestilo, ki ga plača lastnik plovila. Poleg nadomestil za vpis plovila morajo lastniki plačati tudi Nadomestilo za varnost plovbe in zaščito pred onesnaženjem morja (plačujejo tuji državljani) oziroma nadomestilo za uporabo pomorskega dobra (plačajo lastniki plovil vpisanih v Hrvaške registre). Nadomestilo za plovila registrirana na Hrvaškem je potrebno plačati najkasneje do konca leta za tekoče leto. Plačilo nadomestila lastnikom plovil registriranih v drugih državah velja eno leto od datuma plačila nadomestila.

Višina nadomestil za jahte (nad 12m) ali barke (do12m) Nadomestilo v HRK:


Dolžina (L)

Skupna moč pogonskih motorjev (P)

do 40 m

nad 40m

P < 3000 kW

20*L+2*P

7.500

P > 3000 kW

7.500

7.500

Primer 1: jadrnica 12 m z motorjem 20 kW

Nadomestilo = 20 * L + 2 * P = 20*12 + 2*20 = 240+40 = 280 HRK

Primer 2: motorna jahta 13m z dvema motorjema 190 kW

Nadomestilo = 20 * L + 2 * P = 20*13 + 2*380 = 260+760 = 1020 HRK

Primer 3: gliser 5m z motorjem 40 kW

Nadomestilo = 20 * L + 2 * P = 20*5 + 2+40 = 100+80 = 180 HRK

Vpis sprememb

V kolikor pri posameznem plovilu nastanejo spremembe (sprememba lastništva, motorja, luke vpisa plovila) mora lastnik to javiti najkasneje v roku 30 dni od nastanka spremembe. V primeru spremembe lastništva, more novi lastnik vložiti zahtevo najkasneje v roku 30 dni.

Oznaka plovila

Po vpisu v register bo plovilo dobilo oznako. Oznaka mora biti napisana na obeh straneh plovila in sicer na premcu plovila. Če napis na tem delu ni pregleden je lahko napisan tudi na vidnem delu na nadgradnji plovila ali na boku v kolikor gre za gliser. Oznaka plovila je obvezna, medtem ko ime plovila ni obvezno.