Prehod meje s Hrvaško in vračanje v Slovenijo

Republika Hrvaška je s 26.2.2021 podaljšala veljavnost pogojev za vstop v državo. PO novem veljajo do 15.3.2021.

Potovanje na Hrvaško

Državljani iz držav na zeleni listi

Za državljane držav na zeleni listi so pogoji enaki, kot so bili pred pojavom bolezni Covid-19. Njim ni potrebno predložiti nobenega dokazila, ne bo jim potrebno opravljati PCR test niti ne bodo napoteni v karanteno (Slovenija ni na zeleni listi!) Navedene osebe bodo podvržene PCR testu ali napotitvi v karanteno v primeru

Državljani iz držav, ki niso na zeleni listi

Potniki iz držav EU/EGP, ki niso na zeleni listi morajo pri prehodu meje:

 • predočiti negativen PCR test, ki ni star več kot 48 ur (od odvzema brisa, do prehoda meje)
 • na mejnem prehodu opraviti PCR test ter oditi v samoizolacijo do prihoda negativnega testa. V kolikor testiranje ni možno, mora oseba ostati v samoizolacijo 10 dni.

Stroške testiranja krije oseba, ki prehaja mejo.

 

Izjeme

Prehod meje s Hrvaško in vračanje v Slovenijo

Izjeme, ki jim ni potrebno predočiti negativnega PCR testa oziroma opravljati testa na mejnem prehodu:

 • delavci, ki opravljajo ključne naloge (po smernicah EU)
 • učenci in študentje, ki potujejo v tujino in na Hrvaškem ali v tujini ne bivajo več kot 12 ur
 • pomorci in delavci v sektorju prometa
 • diplomati in delavci v mednarodnih organizacijah
 • osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih ali poslovnih razlogov, vključujoč novinarje pri opravljanju njihovega dela
 • potniki v tranzitu, ki Hrvaško zapustijo v roku 12 ur
 • pacienti, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov

Glede izjem smo postavili novinarsko vprašanje na MUP (Ministrstvo za notranje zadeve), ki je poslalo pojasnilo glede izjem in dokumentacije potrebne za prehod meje. Sporočilo je na sliki desno. S klikom na sliko se odpre v novem oknu v večji resoluciji. 

Osebe, ki so prebolele Covid-19

Osebe, ki so prebolele Covid-19 so izvzete od opravljanja testa in samoizolacije. Kot dokaz morajo dostaviti pozitiven rezultat PCR, antigenskega testa, ali testa nevtralizacije, ki je narejen v obdobju med 14 dnevi in 3 meseci pred prehodom meje, ali pa zdravniško potrdilo, da so preboleli bolezen.

 

Pomembno

Pri vstopu na Hrvaško ni razlik med odraslimi osebami in otroci.

Kje na Hrvaškem lahko opravite testiranje pred povratkom v Slovenijo

 

Vračanje v Slovenijo

Na rdečem seznamu je celotna Hrvaška (velja od 26. februarja 2021).

Osebo, ki prihaja iz Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAGT) 

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAGT). Vstop iz katere koli rdeče države se tako dovoli:

 1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu*, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
 10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje;
 11. osebi, ki predloži dokazilo* o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
 12. osebi, ki predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;
 13. osebi iz 1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 6. člena odloka*, ki prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14‑dnevne incidence v Republiki Sloveniji.

* Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (1. točka prvega odstavka 6. člena odloka). Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.

Tranzit pomeni, da mora oseba v 6 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Za osebe iz 11. in 12. točke se upoštevajo dokazila o testiranju oziroma cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 11. točke se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.

Osebe iz 13. točke so:

 • čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 • oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 • državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge države članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 • oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov.