AKTUALNE INFORMACIJE NA TEJ POVEZAVI (17.2.2021)

 

Pogoji za prehajanje meje se spreminjajo iz tedna v teden. Ne glede na epidemiološko stanje se le zaostrujejo in stalno zmanjšujejo možnosti prečkanje meje brez opravljanja nezanesljivega testa. Pogoji za vstop na Hrvaško ter vračanje v Slovenijo so različni. S 5.2.2021 so se spremenili pogoji za vstop v Slovenijo, pogoji za vstop na hrvaško pa ostajajo enaki, kot so bili do sedaj. Zaenkrat je njihova veljavnost podaljšana do 15.2.2021.

Vračanje v Slovenijo

S 5.2.2021 veljajo novi pogoji za vračanje v Slovenijo. Veljajo le teden dni, do 12.2.2021. Pogoji so glede na predhodne zaostreni. Število izjem, ki lahko mejo prestopijo brez odreditve karantene ali predložitve negativnega testa so se zmanjšale.

Vračanje brez odredbe karantene in predložitve negativnega testa

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz Republike Slovenije;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
 4. osebi z diplomatskim potnim listom;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
 9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
 10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 8 urah po prehodu meje.

(2) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 6. točke prejšnjega odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po PCR metodi ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Vračanje brez odredbe karantene ob predložitvi negativnega testa

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) iz šestega odstavka prejšnjega člena, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena ZNB in petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 3. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 4. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.«.

Vstop na Hrvaško

Pogoji za vstop na Hrvaško ostajajo enaki, kot so bili do sedaj.

Ob vstopu v državo je potrebno predložiti:

 • negativen PCR test, ki ni star več kot 48 ur ali
 • pozitiven test (PCR ali antigenski test) ali pozitiven test neutralizacije (NT), ki je bil izdaj v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali
 • zdravniško potrdilo, da je potnik prebolel COVID-19 v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali pa
 • opravijo PCR test na meji, pod pogojem, da ostanejo v samoizolaciji do prejema negativnega rezultata testa. Strošek mora poravnati potnik sam.

Določene pa so izjeme za vstop brez zgoraj navedenih dokazil. Med drugim je izjema za vstop na Hrvaško tudi oseba, ki potuje zaradi nujnih družinskih ali poslovnih zadev ter novinarji, pri opravljanju njihovih dolžnosti in osebe, ki imajo nek drugi gospodarski interes. Za nujne razloge je potrebno predložiti potrdilo. Bivanje na Hrvaškem ne sme biti daljše od 12 ur. 

V kolikor imate potrdila, da mejo prečkate zaradi nujnega osebnega ali poslovnega razloga in vam policist na meji ne odobri prehoda, zahtevajte pogovor s komandirjem. Prilagamo tudi uradne odgovore, ki jih je na naša novinarska vprašanja podal MUP in jih lahko uporabite pri prehodu meje.

Razlaga MUP poslana preko e-pošte (natisnite si sporočila in jih po potrebi pokažite na meji).  Slike so pomanjšane. S klikom na sliko se odprejo v novem oknu v 100% velikosti!

 

Kjer lahko na hrvaškem opravljate poceni hitre teste, na tej povezavi.