Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo se spreminja tudi zakonodaja glede plovbe plovil namenjenih za zabavo in prosti čas po Hrvaških teritorialnih vodah.

Kaj vse je potrebno za plovbo po Hrvaškem?

Kdo lahko upravlja s plovilom?

Po vodah Hrvaške lahko plujejo le plovila s katerimi upravlja za to usposobljena oseba. Oseba mora izpolnjevati pogoje za plovbo, ki jih predpisuje država v kateri je plovilo registrirano. V kolikor država iz katere prihaja plovilo, ne predpisuje ničesar, potem mora oseba, ki upravlja s plovilom izpolnjevati zahteve, ki jih predpisuje Hrvaška.

Vplutje – prihod v Hrvaške vode

Ko vplujemo v Hrvaške vode, moramo po najkrajši možni poti vpluti v najbližjo luko odprto za mednarodni pomorski promet, kjer se opravi mejni prehod. Izvesti je potrebno naslednje postopke:
- potrditi je potrebno seznam posadke in potnikov na plovilu (mejni prehod, luška kapitanija)
- plačati je potrebno nadomestila za varnost plovbe, zaščito morja pred onesnaženjem in nadomestilo za uporabo objektov za varno plovbo (svetilniki in ostale pomorske oznake) - uredite na luški kapitaniji
- plačati turistično takso - uredite na luški kapitaniji
- prijaviti bivanje tujih državljanov na plovilu skladno s predpisi

Prihod s plovilom po kopnem in plovila, ki so v hrvaških lukah in marinah

-          plačati je potrebno nadomestila za varnost plovbe, zaščito morja pred onesnaženjem in nadomestilo za uporabo objektov za varno plovbo (svetilniki in ostale pomorske oznake)
-          plačati turistično takso
-          prijaviti bivanje tujih državljanov na plovilu skladno s predpisi

Kdo je lahko na plovilu?

Na plovilu v lasti fizične osebe oziroma več fizičnih oseb, mora biti med plovbo po Hrvaških vodah lastnik plovila oziroma član njegove ožje družine. Za člane ožje družine se štejejo mož ali žena lastnika, starši lastnika, bratje in sestre ter otroci in vnuki soproga ali soproge. Plovilo lahko uporabljajo tudi prijatelji lastnika. V tem primeru morajo imeti na plovilu tudi podpisano in overjeno pooblastilo za uporabo plovila.

V primeru, da je lastnik plovila pravna oseba, se lahko na plovilu nahajajo zaposleni v podjetju in člani njegove družine ter prijatelji. Za uporabo plovila morajo imeti podpisano in overjeno pooblastilo. Na pooblastilu mora biti jasno navedeno, kdo daje pooblastilo (podjetje in odgovorna oseba v podjetju), ime in priimek osebe, ki koristi plovilo, natančen datum uporabe plovila ter ime in priimek osebe, ki je odgovorna za upravljanje s plovilom, v kolikor podjetje na krovu nima stalne posadke. Na pooblastilu morajo biti navedene tudi vse osebe, ki se lahko nahajajo na plovilu v času veljavnosti pooblastila. Pooblastilo mora biti prevedeno v hrvaški jezik s strani pooblaščenega sodnega prevajalca.

Kateri dokumenti morajo biti vedno na plovilu?

- vsa dokazila o plačanih pristojbinah (nadomestilo za varnost plovbe, turistična taksa, seznam posadke, prijava posadke)
- dokaz da je plovilo sposobno za plovbo;
- dokaz, da je odgovorna oseba sposobna upravljati s plovilom (Izpit za voditelja čolna) skladno z nacionalnimi predpisi države kjer je plovilo registrirano, oziroma s Hrvaškimi predpisi
- dokaz o zavarovanju odgovornosti za škodo tretjim osebam (zavarovalna polica)
- dokaz o lastništvu plovila oziroma pooblastilo za uporabo plovila

Nadomestilo za varnost plovbe in zaščito okolja pred onesnaženjem

Nadomestilo so dolžni plačati vsi, ki plujejo s plovilom, ki ne pluje pod Hrvaško zastavo. Nadomestilo se plačuje za koledarsko leto ne glede na obdobje plovbe v hrvaških teritorialnih vodah oziroma notranjih vodah Republike Hrvaške.

Izplutje iz Republike Hrvaške

Pred izplutjem iz Republike Hrvaške je potrebno:
-          opraviti mejno kontrolo (pomorski mednarodni mejni prehod)
-          overiti seznam posadke in potnikov, ki se nahajajo na plovilu (luška kapitanija)
Ko so urejene formalnosti za prehod meje, moramo po najkrajši možni poti zapustiti notranje morske vode in teritorialne vode Republike Hrvaške.

Udeležba na tekmovanjih ali sejmih

V kolikor se odpravljate s plovilom na sejem ali tekmovanje, potem plačilo omenjenih taks ni potrebno. Potrebno pa je zagotoviti, da organizator dogodka vsak 5 dni pred dogodkom plovilo prijavi luški kapitaniji. Organizator je odgovoren luški kapitaniji sporočiti tudi člane posadke, ki bodo na plovilu. Plovilo mora po končanem dogodku zapustiti vode Republike Hrvaške po najkrajši možni poti.

V kolikor ne izpolnjujemo navedenih zahtev?

Inšpekcijske službe in osebe pooblaščena za izvajanje nadzora lahko, v primeru, da ne izpolnjujemo zahtev, prepovedo nadaljnjo plovbo, dokler se ne odpravi pomanjkljivosti.  V kolikor pomanjkljivosti ne moremo odpraviti v razumem roku, bomo morali izpluti iz vod RH, proti odgovorni osebi pa bo sprožen postopek in izrečene bodo kazni!

Veljavne vinjete

Vinjete, ki so še veljavne in so bile izdane pred uveljavitvijo novih uredb, ostajajo veljavne do izteka veljavnosti vinjete.

Kakšno je trenutno stanje?

Trenutno so vsi postopki za izdajo plovnih dovoljen na Hrvaškem enaki kot so bili. Še vedno je potrebno kupiti vinjeto, v kolikor lanska ni več veljavna. Potrebno imeti polico za zavarovanje nematerialne škode, ki jo prav tako lahko dobite na luški kapitaniji oziroma njihovih izpostavah. V kolikor boste na plovilu prenočevali je potrebno plačati turistično takso. Spremembe se pričakujejo šele s 1.1.2014.

Sidranje v sidriščih

V lanskem letu (27.6.2012), je bila sprejeta uredba, ki prepoveduje sidranje na lastni napravi za sidranje v sidriščih s podeljeno koncesijo. Sidranje je prepovedano v področju kjer je podeljena koncesija, od tega področja do obale in od področja do 300 m proti odprtemu morju.

Varna plovba

Plovila se pri plovbi v notranjih vodah ne smejo približevati obali bližje kot:
- ladje in hidroplani 300 metrov,
- jahte (plovila preko 12 metrov) 150 metrov,
- barke (plovila do 12 metrov) 50 metrov
- obali se lahko na razdaljo manjšo od 50 metrov približajo le plovila na vesla, jadralne deske, kanuji, kajaki, gondole,
- gliserji in plovila na jet pogon lahko glisirajo le 300 metrov od obale. Prav tako ne smejo glisirati v področjih, kjer je glisiranje izrecno prepovedano,
- smučanje na vodi je prepovedano bližje kot 300 m od obale
- na področjih v bližini plaž, lahko plovila plujejo v razdalji 50 metrov od ograjene plaže in 150 metrov od naravne plaže.